Kayseri Büyükşehir’in Çalışmaları “Bilimsel” Makalelere Örnek Oluyor

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile uyum kültürüiçerisinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeyi aralıksız sürdürenKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın deneyimli ekibiylebirlikte yaptığı hizmetler, ülke genelinde ulusal ve uluslararası birçokmakalede yer alarak örnek gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR, ENGELLİLERE YÖNELİK EN FAZLA FAALİYET YAPAN BELEDİYELERARASINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik sosyalhizmet uygulamaları bilimsel makalede yer aldı. Ankara Üniversitesi TürkiyeCoğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yazılan ve Coğrafi BilimlerDergisi’nde yayımlanan ‘Büyükşehir Belediyelerinin Engellilere YönelikHizmetlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi’ başlıklı makaledeengelliler, yerel yönetimler, sosyal politikaları sosyal belediyecilik konularıkapsamında yapılan araştırmaya yer verilerek, aralarında Kayseri ve Kayseri gibibüyükşehirler ile diğer belediyelerin de bulunduğu onlarca yerel yönetiminçalışmaları incelendi. Makalede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engellilereyönelik sosyal hizmet uygulamalarının eğitim göstergelerine göre dağılımında ençok faaliyet gösteren altı belediyeden birisi oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR ENGELLİLERİN SANAT VE SPORTİF FAALİYETLERİ İLE DEYANINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yöneliksosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet göstergelerine göre dağılımıincelemesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kapsamda sanatsalfaaliyetler ile sosyal-sportif faaliyetler de gerçekleştiren belediyelerarasında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPOR TESİSİ BAŞARISI, ULUSLARARASI MAKALELERE YANSIDI

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SporA.Ş., büyükşehirler içerisinde kişi başına düşen spor tesisi miktarındabaşarıya imza atarak, ilk sıralarda yer aldı. Akademik, uluslararası hakemlidergi olan Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS) tarafındanyayınlanan bir makalede Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindekitoplam 15 tesis ile büyükşehirler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Kayseri’deçocuk, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştıran SporA.Ş., nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek vatandaşların sağlığınıgözetirken, sahip olduğu 15 spor tesisindeki başarı ile de uluslararasımakalelere konu oldu.

KAYSERİ, 3 BÜYÜK İLİN ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Hakkında veri bulunan 26 büyükşehir içerisindeki spor tesisibaşına düşen nüfus miktarı sıralamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi,Türkiye’deki üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in ortalamasınınüzerinde yer aldı. Kayseri’deki Spor A.Ş.’ye ait toplam 15 spor tesisi ile 93bin 827 kişiye 1 tesis düşerken, İstanbul’da bu rakam 186 bin 979 kişiye 1tesis, Ankara’da 148 bin 396 kişiye 1 tesis ve İzmir’de 397 bin 22 kişiye 1tesis olarak gerçekleşti. Türkçe ve İngilizce yayınlanan makalede, Türkiye’debüyükşehir belediye hizmetlerinin içerisinde sporun yerinin ve kapsamınınbelirlenmesi ile büyükşehir belediyelerinin sportif ve rekreatiffaaliyetlerinin niteliklerinin incelemesi yapılıyor.

SEYYİD BURHANEDDİN MEZARLIĞI KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Kazı çalışmaları ile Selçuklu dönemine ait yeni bir türbetespit edip gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin peyzajınıgerçekleştirerek yeşil alan olarak şehre kazandırdığı Seyyid BurhaneddinTürbesi ve Mezarlığı, bu yönüyle Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafındanincelenerek makale konusu oldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-MimarlıkFakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yazılarak Bartın ÜniversitesiOrman Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan ‘Sürdürülebilir Kentsel Açık-YeşilAlanlar Olarak Mezarlıklar ve Sunduğu Ekosistem Hizmetleri’ başlığı altındakimakalede, kentsel açık-yeşil alanların sürdürülebilir kentsel gelişim sürecindeoldukça etkili olduğu, kent içerisinde veya yakın çevresinde bulunan yeşil alandokularının, kendi içinde bir ekolojik sistem oluşturarak doğal alan ve yapısalçevre arasında dengeli bir arazi kullanımı sağlamakta olduğu ve söz konusudurumun büyüyen kentlerde sağlıklı bir kentsel gelişim sürecini desteklediğiifade edildi.

Yazılan ve yayımlanan 32 sayfalık makalede, KayseriBüyükşehir Belediyesi tarafından peyzajı gerçekleştirilerek bakımları yapılanve korunan şehir merkezine 1 kilometre uzaklıktaki 68 hektar alana sahip SeyyidBurhaneddin Türbesi ve Mezarlığı’nın kentsel açık-yeşil alan sistemiiçerisindeki önemi ve yeniden kentsel peyzaja kazandırılması irdelenerek, kenteve kentsel yaşama kazandırdığı kültürel ve düzenleyici ekosistem servisleribelirlenen parametreler çerçevesinde incelenip, çalışma alanının sağladığıekosistem hizmetleri ortaya konuldu. Makalede, Seyyid Burhaneddin Türbesi veMezarlığı’nın pek çok fotoğrafına da yer verildi.

yorum Yap