Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınavı Sonucu Asıl Ve Yedek Başarı Listesi

MELİKGAZİBELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU ASILVE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

 

                                                                            GENELAÇIKLAMA

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliğihükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlananilana istinaden 29.06.2021-01.07.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü veuygulamalı sınava ilişkin  Asıl ve YedekBaşarı Listesi ektedir.

Asıl listede yer alan adayların, atamaya esas teşkiledecek ekte belirtilen belgelerini atama talep dilekçesine eklemeksuretiyle  26.07.2021-30.07.2021 tarihimesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (2.kat) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksikbeyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibidurumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptaledilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında CumhuriyetBaşsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başarı listesinde Asıl olarak yer alan adaylar süresiiçinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirsebu adayların yerine başarı listesindeki yedek olan adaylar sırasıylaçağırılacaktır.  Asıl ve yedek listedebulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

            Adaylar sınav sonuçlarına, başarılistesinin belediyemiz internet sitesinde ilanından (07.07.2021) itibaren 7(yedi) gün içerisinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüneitiraz edebilir. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sınav kurulu tarafındansonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

İlan Olunur.

 

MELİKGAZİBELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İSTENİLENBELGELER (Asıl Adaylar):

1-     Atama Talep Dilekçesi. İndirmek için tıklayınız.

2-     Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartınınfotokopisi.

3-     Diploma aslı veya noter tasdikliörneği.

4-     KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM websitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.)

5-     YDS sonuç belgesi. (Yabancı dilşartı aranan kadrolar için ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlubilgisayar çıktısı.)

6-     Erkek adaylar için Askerlik Durum/Terhis Belgesi. (E-devletsistemi üzerinden alınabilir.)

7-     Sağlık Kurulu Raporu. (Zabıta Memuru olarak görev yapmasındaengeli olmadığını belirten tam teşekküllü Şehir Hastanesi, Devlet Hastanesindenveya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir.)

8-     Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicilkaydı. (E-devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

9-     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Fotoğraf dijital olarakeklenip renkli çıktı alınacaktır.) İndirmek için tıklayınız.

10-  İkametgah(E-devlet sistemi üzerinden (Adrese Bağlı Hizmetler) alınabilir.)

11-   6 adet fotoğraf. (Son altı ay içerisindeçekilmiş vesikalık.)

12-  Sürücübelgesi fotokopisi.

 

İlan No:1- BaşarıListesi için tıklayınız

İlan No:2- BaşarıListesi için tıklayınız

İlan No:3- BaşarıListesi için tıklayınız

İlan No:4- BaşarıListesi için tıklayınız

 

Tarih: 07 Temmuz 2021

yorum Yap