Melikgazi Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alım İlanı

MELİKGAZİ BELEDİYEBAŞKANLIĞI

ZABITAMEMURU ALIM İLANI

 

       MelikgaziBelediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarakistihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğerşartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıtamemuru alınacaktır.

 

 

 SIRA

NO

KADRO ÜNVANI

HİZMET SINIFI

KADRO DERECESİ

KADROADEDİ

NİTELİĞİ

CİNSİYET

KPSS

PUAN TÜRÜ

KPSS

PUANI

(En az)

1

Zabıta Memuru

G.İ.H.

9

1

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak

 

b)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 

Kadın

Erkek

 

P3

 

65

 2

Zabıta Memuru

G.İ.H.

9

2

a)Mimarlık,İnşaat Mühendisliği,HaritaMühendisliği

Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,lisans programlarının birinden

mezun olmak,

 

 

b)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Kadın

Erkek

P3

65

3

Zabıta Memuru

G.İ.H.

9

1

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

 

b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

c)İngilizce YDS’de en az “E” seviyesinde puan almış olmak,

Kadın

Erkek

P3

  65

4

Zabıta Memuru

G.İ.H.

9

1

a)  Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

 

b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

c) Arapça YDS’de en az “E” seviyesinde puan almış olmak. 

Kadın

Erkek

P3

65

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıtamemuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özelşartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

1- BAŞVURUGENEL ŞARTLARI:

İlanedilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdakigenel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a)     Türkvatandaşı olmak,

b)     Kamuhaklarından mahrum bulunmamak,

c)     Türk CezaKanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya daaffa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)     Erkekadaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veyaaskerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzafaskerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)     Görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

f)      İlanedilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak,

 

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1.     İlanedilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan okul itibariyle öğrenimşartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili  geçerlilik  süresi dolmamış  KPSS  sınavınagirmiş olmak ve  istenilen puan türünden enaz 65 puan almış olmak,

2.     Daha önceçalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerleçıkarılmış olmamak,

3.     BelediyeZabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memurukadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunukve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, kadınlarda en az 1.60metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında(+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizceyapılacaktır.

4.     Başvurutarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5.     13/10/1983tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az “B”sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6.     Her aday eğitim durumuna göre ilan edilenyalnızca bir kadroya başvuracak ve hangi sıra nolu kadroya başvuruyaptığını belirtecektir.

7.     Yabancıdil şartı aranan kadrolar için, YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavından başvurutarihinin son günü itibariyle son beş yıl içerisinde (E) seviyesinde puan almışolmak.

 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

S.N

BELGELER

 

1

 

Başvuru Formunu kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından http://www.melikgazi.bel.tr  adresinden temin edeceklerdir.

 

2

 

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.  

 

3

 

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

 

4

 

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

 

5

 

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

 

6

 

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 

7

 

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  

 

8

 

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

 

9

Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi,

10

3 adet fotoğraf, (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ile uygulamalı sınavakatılabilmek için;

a)     Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 26/05/2021-10/06/2021 tarihleriarasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezine   teslimetmeleri gerekmektedir. (Hunat Mahallesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38Melikgazi/KAYSERİ)

b)     Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ileveya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c)      Eksik bilgi ve belgelerle  yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılanbaşvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a)     T.C.Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylarKPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atamayapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlüile uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b)     Sınavaçağırılacak, son sıradaki adayla aynı puana eşit diğer adaylar da sınavaçağırılacaktır.

c)     Sınavagirmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile başvuruların değerlendirilmesine müteakipwww.melikgazi.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

d)     Sözlü veuygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacağından, sözlü ve uygulamalı SınavaGiriş Belgelerine adaylar belediyemiz www.melikgazi.bel.trweb adresi üzerinden erişebileceklerdir. Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarakadreslerine tebligat yapılmayacaktır.

e)     Bubelgeler adaylar tarafından sınavlara girişte ibraz edilecektir.

f)       Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylaraherhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

g)      Hatalı adres bildirimi sebebiyle postadaoluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Melikgazi Belediyesisorumlu tutulamayacaktır.

 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü veuygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır. Sözlü sınav 29.06.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Gruptoplantı odasında saat:10:00’ da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleriarasında) başlayacaktır. Uygulamalı sınav 01.07.2021 tarihinde MelikgaziBelediyesi Tınaztepe Sosyal Tesislerinde saat 10:00’da (mesai günlerinde 10:00-16:00saatleri arasında) başlayacaktır. (TınaztepeMahallesi Taha Carım Bulvarı Tınaztepe Tramvay durağı karşısı Melikgazi/Kayseri) Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynıgün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamalarıyapılacak sınavlara ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelikolarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilanedilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaenkatılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Belediye, başvurulardan KPSS başarıpuanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atamayapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

 

SınavKonuları:

a)     Sözlü sınav;

1.     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2.     Atatürkİlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3.     657sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4.     Mahalliidarelerle ilgili temel mevzuatı konularını kapsar.

 

b)      Uygulamalı sınav;

Kadrounvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılıkgibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

(Uygulamalı sınava spor yapmaya uygunkıyafetle gelinmelidir.)

 

7-SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a)      Sözlü sınav, TürkiyeCumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularından25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kuruluüyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b)      Uygulamalı sınav;100 tam puanüzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağageçirilir.

c)     Sınavda değerlendirme;  sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın  %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır vesınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavdabaşarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olmasışarttır.

d)     Adayların atamaya esasbaşarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanınınaritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internetadresinde ilan edilecektir.

e)     Adayların atanmaya esasbaşarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f)      En yüksek başarı puanındanbaşlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısıkadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleriBelediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıcayazılı tebligat yapılacaktır.

 

SınavKurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarıpuanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilanedilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 

Başvuruve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi birşekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır vebunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamalarıyapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talepedemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

 

Sınavsonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet sitesinde ilanındanitibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınavkurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarakbilgi verilir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

İlanOlunur.

 

 

                                                                          MELİKGAZİBELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                  

yorum Yap